Actueel

Wat werkt in VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur23 juli 2018

In gemeenten met een kwaliteitsgedreven VVE-beleid leveren de VVE-locaties vaak betere kwaliteit. Deze gemeenten voeren een sterke regierol en hebben een doordacht systeem van aanvullende kwaliteitseisen. De ontwikkeling van een effectief  VVE-beleid vraagt om het maken van keuzes. Te meer door de overgang van 10 naar 16 uur ve is het belangrijk om na te denken over de kwaliteit. Want of u nu meer geld ontvangt of minder: het is belangrijk om samen met de partners na te denken over de koers die u wilt varen.

  • Gaat uw gemeente dieper investeren op ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders en wat gaat u dan doen?
  • Wat vormt de kern van de professionaliseringstrajecten en op welke manier organiseert uw gemeente dat?
  • Zet uw gemeente in op gemengde groepen van reguliere peuters en doelgroeppeuters, of zijn er dwingende redenen om met homogene groepen (met veel doelgroepkinderen) te werken? 

     

Het ondersteuningstraject GOAB heeft over bovenstaande vragen een factsheet gemaakt: Wat werkt in VVE?

Het ondersteuningstraject heeft vele onderzoeken die over de kwaliteit en opbrengsten van VVE gaan bij elkaar gebracht en gekeken naar de waarde van deze onderzoeken. Elk onderzoek geeft immers ideeën en aanwijzingen om keuzes in het VVE-beleid te funderen, maar het ene onderzoek is sterker in bewijsvoering dan de ander. De factoren zijn op verschillende niveaus ingedeeld en op een rij gezet van kind tot en met de gemeente. 

Als u Wat werkt in VVE? bekijkt zal het u opvallen dat een aantal zaken eruit springen:

  • Kinderen uit gezinnen met een grotere achterstand (lage sociaal-economische status, lage opleiding en niet-westerse achtergrond) profiteren meer van VVE dan andere kinderen.
  • Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van kinderen is effectief.
  • Professionalisering en bijscholing van beroepskrachten draagt bij aan een hogere educatieve kwaliteit  (o.m. faciliteren en actief stimuleren van leren en ontwikkeling , feedback geven op gedrag van kinderen).
  • Een hogere educatieve kwaliteit  hangt vervolgens samen met betere kinduitkomsten.

Op welke manier wordt aan deze factoren vorm gegeven in uw gemeente? Deze vraag is wellicht interessant om in een vve-werkgroep te bespreken. 

Wat werkt in VVE? kan ook benut worden bij de resultaatafspraken: in de kwaliteitsdialogen bespreekt u immers de resultaten en denkt u na over mogelijke verbeteringen van de aanpak.

Voor de vormgeving van nieuw beleid is het van belang om keuzemogelijkheden van bronnen te voorzien. In de literatuurlijst vindt u een uitgebreid overzicht.

Er zijn nadrukkelijk geen conclusies getrokken over wat u wel moet doen of vooral beter kunt laten. Het overzicht is bedoeld als onderlegger voor VVE-beleid; het geeft input voor kritische gesprekken over de verbetering van de kwaliteit en bronnen ter ondersteuning van het maken van keuzes.

Download Wat werkt in VVE?

Deel deze pagina: