Actueel

Nieuwsflits: Stand van zaken subsidie inhaalprogramma’s en vergoedingen voor ouderbijdragen14 juli 2020

Eerder hebben wij jullie via een nieuwsflits bericht over de subsidies voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, over de vergoeding voor de ouderbijdragen ten gevolge van corona en over de invoering van 960 uur ve. Hierbij  informatie over de laatste stand van zaken.

 

Vergoeding ouderbijdragen peuteropvang, ve en SMI                          

Op 26 juni j.l. is in een aparte brief meer bekend gemaakt over het vergoeden van de eigen ouderbijdrage voor het door gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod voor de periode 16 maart tot en met 7 juni. Het gaat om vergoedingen voor ouderbijdragen voor peuteropvang, voorschoolse educatie (ve) en het aanbod voor ouders met een Sociaal-Medische Indicatie (SMI). Gemeenten krijgen een aanvullend bedrag gestort in het gemeentefonds als onderdeel van de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters. In het totaal keert het Rijk € 8,3 miljoen uit om de ouderbijdragen van ouders te compenseren. In bijlage 3.1-4 is te lezen welk bedrag individuele gemeenten bijgestort krijgen.

Vergoeding noodopvang cruciale beroepen

Ouders die werken in een cruciaal beroep of vitale sector konden tot 1 juli gebruik maken van (gratis) noodopvang. In een verzamelbrief aan de Tweede Kamer van 10 juli j.l. geeft de minister inzicht in het gebruik van de noodopvang; het blijkt dat half april bij twee derde van de gemeenten 25 tot 150 kinderen gebruik maakten van de noodopvang. Noodopvang gedurende werkdagen overdag eindigde op 8 juni; de avond, nacht en weekendnoodopvang is tot 1 juli in de lucht gehouden. Gemeenten coördineerden deze noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Deze noodopvang heeft in sommige gevallen geleid tot extra kosten wanneer er sprake was van nieuw of extra aanbod. Rijk en gemeenten zijn in overleg over de wijze waarop de middelen ter beschikking worden gesteld. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020.

Aanvragen subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Tijdens de kenniskringen is aandacht besteed aan de subsidies voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Scholen en aanbieders kunnen deze subsidie aanvragen om leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand extra ondersteuning te bieden. De aanvraagtermijn voor voorschoolse programma’s is gesloten; scholen hebben nog twee mogelijkheden om middelen aan te vragen. In totaal zijn er 312 aanvragen ingediend voor in totaal ongeveer € 2 miljoen. Meer informatie over de aanvragen is te vinden via dus-i of via de PO-Raad. Ook is er vanuit de Gelijke Kansen Alliantie ondersteuning beschikbaar om programma’s te ontwikkelen. Gemeenten en scholen kunnen hiervoor contact opnemen met de GKA-regio coördinatoren. In onderstaande inforgraphic 'Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs - VVE', gepubliceerd op 14-7, is een overzicht van het aantal aanvragen weergegeven.

Invoering 960 uur ve

Zoals in de vorige nieuwsflits vermeld, wordt de invoering van 960 uur ve niet uitgesteld. Per 1 augustus moeten alle ve-aanbieders een aanbod van 960 uur over 1,5 jaar aanbieden. Uit de meest recente peiling blijkt dat in elk geval 10% van de gemeenten 1 augustus niet zal halen. In het toezicht en handhaving kan rekening worden gehouden met corona, mocht de invoering per 1 augustus niet mogelijk zijn vanwege corona. De instructie van de VNG hieromtrent is medio juli beschikbaar via het VNG forum ‘Toezicht en handhaving kinderopvang’. Ook zal het nieuwe toezichtskader binnenkort beschikbaar zijn via hetzelfde forum.

Toekomst kinderopvangstelsel

Er wordt nagedacht over de toekomst van het kinderopvangstelsel in Nederland. De staatssecretaris van SZW stuurde op 6 juli j.l. een Kamerbrief waarin zij reflecteert op het huidige stelsel vanuit verschillende invalshoeken. Verbeterpunten die zij aanmerkt, zijn onder andere de manier waarop de financiering van kinderopvang is vormgegeven en het bereik met name onder lage SES. Bij deze brief is ook de evaluatie van de Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzalen meegestuurd. Daarnaast is een tussenrapportage van een scenariostudie kindvoorzieningen naar de Kamer gestuurd, die samenhangt met de Kamerbrief over de toekomst van het kinderopvangstelsel.

 

Voor vragen over deze editie van de Nieuwsflits of andere vragen kun je bij de kenniskringleiders terecht.

Deel deze pagina: