Actueel

Nieuwsflits: Informatie over vergoeding ouderbijdragen, regeling subsidie inhaalprogramma’s ve en de inzet van een hbo’er in ve09 juni 2020

Vergoeding ouderbijdragen peuteropvang, ve en SMI

Het ministerie van Sociale Zaken heeft meer informatie bekend gemaakt over de vergoeding van de eigen ouderbijdrage voor het door gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. Het gaat om peuteropvang, voorschoolse educatie (ve) en het aanbod voor ouders met een Sociaal-Medische Indicatie (SMI). Gemeenten kregen middelen om de eigen ouderbijdrage te vergoeden van 16 maart tot en met 8 juni. Dit komt overeen met de periode dat de kinderopvang geheel of gedeeltelijk gesloten was. In de septembercirculaire wordt aangekondigd hoe de middelen verdeeld zullen worden. Het bericht van het ministerie is hier te lezen.

 

Regeling subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ve

In onze eerdere nieuwsflits maakten wij melding van Rijkssubsidies voor scholen en instellingen voor extra aanbod voor kinderen met een onderwijsachterstand, ook voor peuters in de ve. De regeling voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor ve zijn nu ook bekend gemaakt. Instellingen kunnen – alleen of gezamenlijk – een aanbod van minimaal 2 en maximaal 5 weken organiseren. De instelling(en) moet(en) de gemeente(n) hierover informeren. Daarnaast ziet het Rijk een rol voor gemeenten weggelegd bij het faciliteren van het ondersteunen van het aanbod, bijvoorbeeld door kennisdeling. Gemeenten vragen dus zelf geen subsidie hiervoor aan en krijgen geen extra middelen hiervoor. De programma’s zijn aanvullend en vallen dus niet binnen het reguliere ve-aanbod. Ze tellen ook niet mee voor het minimale aanbod ve van 960 uur dat vanaf 1 augustus verplicht wordt.

Alleen kindercentra die met een aanbod van voorschoolse educatie staan geregistreerd in het LRK komen in aanmerking voor de subsidie. Dat betekent dat de gemeente bij de kindercentra in kwestie in het LRK ‘Ja’ moet hebben aangemerkt voor voorschoolse educatie. Mocht het onverhoopt zo zijn dat deze registratie niet op orde is (terwijl de kindercentra wel degelijk een regulier ve-aanbod hebben), dan moet dit zo snel mogelijk door gemeenten worden geüpdatet in het LRK. Als het reguliere ve-aanbod niet uiterlijk op 28 juni juist geregistreerd is in het LRK, dan wordt de aanvraag afgewezen.

De volledige regeling is hier te vinden. Het ministerie heeft ook een Q&A opgesteld. Tot slot voor de volledigheid hierbij ook de link naar informatie over de aanvullende subsidie voor scholen.

 

Hbo’er in ve

Vanaf 1 januari 2022 moet een hbo’er zijn aangesteld voor ve, voor 10 uur per doelgroepkind per jaar. De inzet van deze pedagogisch beleidsmedewerker ve is een van de maatregelen om de kwaliteit van ve te verhogen. Gemeenten ontvangen hier via het GOAB-budget al middelen voor van het Rijk. De vereisten zijn gelijkgesteld aan die van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach uit IKK. Toch vraagt de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker ve de nodige voorbereiding en afstemming tussen aanbieders ve en de gemeente. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, is er vanuit het GOAB-ondersteuningstraject een korte handreiking ontwikkeld met informatie over de te nemen stappen. De handreiking is hier te vinden.

Beleidsambtenaren OAB kunnen met hun vragen terecht bij de kenniskringleiders.

 

 

Deel deze pagina: