Actueel

Nieuwsflits - Kamerbrief: Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectieonderzoek LEA19 mei 2020

Minister Slob heeft, mede namens staatssecretaris Van Ark, een brief aan de Tweede Kamer verstuurd over onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de LEA. Deze Kamerbrief hebben wij eerder dit jaar al aangekondigd. Ook stuurden de ministers Slob en Van Engelshoven een brief over aanvullende financiele maatregelen voor het tegengaan van onderwijsachterstanden in het onderwijs. 

 

In de brief over OAB en de LEA schrijft de minister:

  • Dat er geen uitstel komt voor de invoering van 960 uur voorschoolse educatie (ve). 1 augustus 2020 blijft staan als ingangsdatum. Onderzoek van Sardes en Oberon heeft aangetoond dat veel aanbieders en gemeenten al goed op dreef waren met de invoering. Wel wordt er in toezicht en handhaving rekening gehouden wanneer kindercentra als gevolg van de corona-crisis niet kunnen voldoen aan de urennorm. Een instructie van de VNG voor gemeenten hierover wordt voorbereid. NB. Op verzoek van OCW volgt er in de tweede helft van mei een korte peiling (3 vragen) over de voortgang van de invoering van 960 uur VE. We verzoeken u hieraan deel te nemen als u hiervoor benaderd wordt.
  • Dat er onderzoek zal worden gedaan hoe structureel toezicht op de proceskwaliteit van ve kan worden vormgegeven en dat het toezicht op de vroegschoolse educatie wordt versterkt. De Inspectie van het Onderwijs beveelt dit aan naar aanleiding van een onderzoek naar de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en van een pilot in het kader van toezicht op vve.
  • Dat er meer integraal toezicht moet komen op de gemeentelijke taken rondom OAB en de LEA. De Inspectie van het Onderwijs beveelt dit aan naar aanleiding van de pilot toezicht vve en een onderzoek. De minister gaat in overleg hoe dit integrale toezicht eruit moet zien.
  • Dat er, naast een lokale invulling, ook landelijk beleid rondom een effectieve aanpak van integratie en segregatie in het onderwijs – twee onderwerpen van bestuurlijk overleg tussen gemeenten en onderwijs, zie WPO 167a -  nodig is. Na de zomer komt de minister hier op terug.

 

Naast deze onderwerpen informeert de minister de Tweede Kamer over het onderzoeks- en kennisprogramma effectieve interventies onderwijsachterstanden en over een aantal moties, waaronder over een zomerprogramma voor asielzoekerskinderen, over experimenteerruimte met peuter-kleutergroepen en over informatieoverdracht tussen kinderopvang en scholen.

Deel deze pagina: