Actueel

Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren24 juni 2020

Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren

Er komt deze crisisperiode veel op GOAB-ambtenaren af, en er ontstaan vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Om de vragen te ondervangen over het doorgaan (van de financiering) van vve, noodopvang en de relatie tot vve en over thuisondersteuning voor vve-ouders te ondervangen heeft het consortium onderstaand document opgesteld.

 

1. Financiering vve en peuteropvang

a. Betalen kosten KOT ouders en niet KOT ouders.

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag (KOT) krijgen van het Rijk de kosten voor de in de periode 16 maart – 28 april niet-afgenomen kinderopvang (0 – 12 jaar) volledig terug. Ouders worden verzocht de facturen wel te betalen; de KOT loopt dan ook gewoon door (zie ook op de websites van de brancheorganisaties kinderopvang: Kinderopvang en Maatschappelijke Kinderopvang).

Dit geldt ook voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, maar een eigen bijdrage betalen  in het kader van voorschoolse educatie, een peuteraanbod, of voor mensen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor extra middelen van het Rijk. Dat is te lezen in een Kamerbrief van 3 april j.l..

Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 17 april.  

SZW en VNG hebben afgesproken dat gemeenten van het Rijk middelen krijgen om voor de ouders die gebruik maken van een gemeentelijk aanbod de kosten van de eigen bijdrage te kunnen vergoeden. De kinderdagopvang en de gastouderopvang zijn inmiddels in z’n geheel weer open, de buitenschoolse opvang is gedeeltelijk weer open. Gemeenten kregen middelen om de eigen bijdrage te vergoeden van 16 maart tot en met 8 juni. Dit komt overeen met de periode dat de kinderopvang geheel of gedeeltelijk gesloten was. In totaal krijgen gemeenten €8,3 miljoen. Op dit moment wordt bepaald hoe de middelen verdeeld zullen worden. Dit wordt in de septembercirculaire geregeld.

b. Betalen facturen aanbieders door de gemeente

Mocht er sprake zijn van betaling van vve en peuteropvang op basis van facturatie achteraf van daadwerkelijk afgenomen uren, geldt het volgende: gemeenten kunnen, in overleg met juridische zaken, aanbieders vragen om in deze periode niet de daadwerkelijk afgenomen aantallen te factureren maar de normaal te verwachten aantallen. Vanuit OCW het volgende bericht hierover: Gemeenten kopen (ve-)plekken in of subsidiëren deze voor (doelgroep)peuters. Door overmacht kunnen de kinderopvangorganisaties dit aanbod nu niet bieden. Om te zorgen voor continuïteit van het aanbod is het belangrijk om deze financiering vanuit de gemeente wel voort te zetten. Vanuit rechtmatigheid kan dit: de middelen zijn immers nog steeds bedoeld om te zorgen voor voldoende aanbod.

 

2. Noodopvang en vve

Gemeenten zijn druk bezig met het organiseren of coördineren van noodopvang (24/7), die er is voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen en jongeren. Kwetsbare kinderen vallen in drie grove categorieën: kinderen zonder veilige thuissituatie, kinderen met onvoldoende mogelijkheid om thuis te leren en kinderen die thuis niet goed te begeleiden zijn in verband met speciale ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld taalbeheersing van de ouders). Gemeenten betrekken onder andere het onderwijs en de gemeentelijke toegang (wijkteams, sociale teams) bij het in beeld brengen van de kwetsbare kinderen. Vergeet hierbij ook de categorie SMI-kinderen niet. Er zijn gemeenten die ook nadenken over opvang voor kinderen met een vve-indicatie.

Zie ook meer informatie over de noodopvang en de kamerbrief van 25-3 en van 30-3 opgesteld door Van Ark over noodopvang. En dit nieuwsbericht over opvang in Dordrecht voor kwetsbare kinderen. Voor antwoorden op vragen over noodopvang zie de website van VNGfora VNG en VNG nieuws.

 

3. Thuisondersteuning voor vve-ouders

Wij krijgen ook vragen over wat er mogelijk is om vve-ouders thuis te ondersteunen juist in deze tijd. Het ministerie OCW is doorlopend bezig met het in kaart brengen van alle initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van een grotere kansenongelijkheid. Een overzicht van deze verzamelde initiatieven is te vinden op dit platform. Er zijn inmiddels vele lokale interventies georganiseerd door gemeenten in overleg met de bibliotheek en/of JGZ en andere partijen. In een brief aan de Kamer (d.d. 3 april 2020) doet de minister nadrukkelijk een oproep aan gemeenten en betrokken partijen om deze initiatieven ook specifiek te richten op kinderen die nu geen voorschoolse educatie volgen. Het is belangrijk dat ook ouders van deze kinderen ondersteuning krijgen bij het begeleiden van hun kind of kinderen.

Kennisrotonde NRO publiceerde wat er uit onderzoek bekend is over hoe ouders op een goede manier kunnen helpen bij thuisonderwijs. In de publicatie is ook aandacht besteed aan thuisonderwijs en gelijke kansen.

Vanuit Nederlands Jeugdinstituut is het initiatief ontstaan om zomerpakketten met activiteiten voor thuis te maken. Corona heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat een aantal gezinnen concrete middelen en steun nodig heeft.

 

4. Invoering 960 uur

Via de Nieuwsflits van 9 juni hebben we laten weten dat vanaf 1 augustus 2020 het ve-aanbod 960 uur moet bedragen, zodat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud is en tot het 4 jaar oud is (een periode van anderhalf jaar) tenminste 960 uur ve kan ontvangen.

 

FAQ

Veel gestelde vragen over subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's voorschoolse educatie.

Kamerbrieven

Hierbij een overzicht van kamerbrieven specifiek gericht op maatregelen ter ondersteuning aan de voortzetting van vve, noodopvang en de relatie tot vve en over thuisondersteuning voor vve-ouders.

Brief Noodpakket banen en economie (van 17 maart 2020): aankondiging kabinet van noodmaatregelen om de kosten compenseren die ouders nu maken voor reguliere kinderopvang, maar die door de maatregelen van het kabinet in verband met de Corona uitbraak, hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen.

Noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid-19 (van 25 maart 2020): Deze gaat in op hoe de (nood)opvang is vormgegeven, wat het gebruik hiervan is en  de gekozen oplossing voor compensatie van ouders.

Kamerbrief Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens coronacrisis (van 3 april 2020): Besluitvorming ve en niet-KOT ouders en ouders SMI-peuters

Staatssecretaris T. van Ark laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, deze in juni, uiterlijk juli, vergoed krijgen.

Staatsecretaris T. van Ark geeft in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer (1 juli 2020) een aantal zaken aan over de kinderopvang in relatie tot Covid-19. De rest van deze verzamelbrief heeft betrekking op reguliere processen. Een van de aanpassingen is de ingangsdatum van de implementatie van de taaleis en de eis van babyscholing is uitgesteld van 2023 naar 2025 (zie blz. 11 van de brief).

Minister Slob gaat in op de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen en oplopen in het onderwijs als gevolg van de corona-epidemie en de aanpak daarvan in een Kamerbrief over achterstanden corona (10-11-2020).

Voor vragen neem dan contact op met je kenniskringleider.

What do you want to do ?
New mail
Deel deze pagina: