Actueel

Onderzoek non-bereik VE onder inburgeringsplichtingen24 oktober 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoek over voorschoolse educatie voor kinderen van inburgeringsplichtigen naar de Kamer gestuurd. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie van de VVD om te onderzoeken of en hoe voorschoolse educatie verplicht kan worden voor kinderen van inburgeringsplichtigen.

Geen verplichte deelname, wel verbeterpunten voor gemeenten 

Op basis van dit onderzoek heeft SZW mede namens OCW de Kamer meegedeeld dat een verplichting niet nodig is omdat de meeste kinderen van inburgeraars al gebruik maken van VE en/of kinderopvang. Bovendien lijken er meer praktische- dan motivatieproblemen te zijn met betrekking tot het non-bereik. Ook sluit een verplichting niet goed aan bij de regierol die gemeenten straks hebben in het nieuwe inburgeringsstelsel. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor verbetering in de uitvoering bij gemeenten. Als praktische obstakels komen uit het onderzoeksrapport naar voren dat openingstijden van VE niet altijd aansluiten op de tijden van de inburgeringscursus, er grote afstanden kunnen zijn tot een VE-locatie, en dat met name laagopgeleide en analfabete inburgeraars het ingewikkeld vinden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. 

Nieuwe Wet inburgering 

Minister Koolmees schrijft in de Kamerbrief: "Ik voorzie een stimulerende en agenderende rol van SZW en OCW richting de gemeenten, om zo te zorgen dat nóg meer peuters van inburgeraars op de VE terechtkomen. Met de brede intake en de inkoop bij taalscholen hebben gemeenten straks sleutels in handen om de toeleiding van kinderen van inburgeraars naar de VE verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door een sturende rol op te nemen om zo te garanderen dat er VE-plaatsen beschikbaar zijn op voor inburgeraars bereikbare locaties, met beter aansluitende tijden op de inburgering van de ouder (in combinatie met de reguliere dagopvang)." 

Deel deze pagina: