Algemene informatie

Deelname aan een voorschoolse voorziening van goede kwaliteit levert een wezenlijke bijdrage aan een goede start van de schoolloopbaan. Van gemeenten worden inspanningen verwacht om alle peuters gebruik te laten maken van een voorschoolse voorziening.  Om alle peuters tussen 2,5 en 4 jaar in staat te stellen om twee dagdelen per week een voorschoolse voorziening te bezoeken, stelt het ministerie van Sociale Zaken extra middelen ter beschikking.
Daarnaast hebben gemeenten afgelopen jaren hard gewerkt aan een intensieve VVE-aanbod voor alle doelgroepkinderen. Dat heeft er toe geleid dat een heel groot deel van de kinderen die voor VVE in aanmerking komen inmiddels wordt bereikt.
Om het bereik op peil te houden, of bij sommige gemeenten te verbeteren is het belangrijk om een sluitend systeem van samenwerkingsafspraken te hebben en vooral ook de naleving ervan te stimuleren. 

Een monitor kan helpen om het totale proces in beeld  te brengen en ondersteunt hierdoor samenwerkingsafspraken. Het laat bijvoorbeeld het aantal gesignaleerde doelgroepkinderen zien, en brengt ook doorverwijzingen, plaatsing op de voorschool en doorstroming naar de vroegschool in kaart. In de monitor zijn ook gegevens opgenomen over oorzaken voor non-bereik. Naast goede samenwerkingsafspraken en een monitor zijn op ouders afgestemde toeleidingsactiviteiten en een aanbod van hoge kwaliteit van belang voor een succesvol beleid. Een goed uitgevoerd VVE-programma en steengoede pedagogisch medewerkers op de groep zijn nog altijd de beste reclame.

De huidige uitdagingen hebben betrekking op een dekkend VVE-aanbod in gemeenten met kleine kernen en bij sommige gemeenten ontbreekt het nog aan een goed monitoringssysteem. De grootste uitdaging is om met minder middelen toch de juiste kinderen te bereiken. 

Deel deze pagina: